در این سری از گزارشات در قالب حملات نوین بر علیه امنیت ملی، در هر مورد مطالعاتی به یکی از رویکردهای نوین دشمن برای ایجاد آشوب یا ضربه زدن به امنیت ملی و یکپارچگی توسعه کشور پرداخته خواهد شد.

در این مقاله که اولین مورد مطالعاتی است، به ترکیب حملات سایبری با حملات رسانه‌ای خواهیم پرداخت که چگونه دشمن می‌تواند با ترکیب این دو نوع حملات، امنیت و ثبات یک کشور را تهدید کند و همچنین به صورت پراکنده آشوب ایجاد کند و یا در بلند مدت موجب آشوب‌های گسترده شود تا تمرکز دستگاه اطلاعاتی از بین برود.

مقاله: دریافت