در این گزارش به احتمالات مرتبط با انجام حملات سایبری از طریق بهره‌برداری طیف الکترومغناطیس با توجه به شبکه‌های نظامی در محیط رزم تاکتیکی (TBA) خواهیم پرداخت.

همچنین در این مورد هم بحث خواهیم کرد که در شرایط فعلی چگونه باید عمل کرد و زیرساختی برای مقابله و بهره برداری از حملات سایبری با محوریت مسائل نظامی و امنیت ملی ایجاد کرد. 

شایان ذکر است، این مقاله دارای دو بخش است. در بخش دوم به استفاده از طیف الکترومغناطیس برای انجام جنگ سایبری پرداخته خواهد شد.

مقاله اول: دریافت

مقاله دوم: دریافت